طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۶۰

1- سعید مرادی، امیر امیدی ،" طراحی و پیاده سازی یک سیستم بازشناسی گفتار فارسی و بهبود اثرات نویز موبایل با روش تبدیل موجک" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، 1389

2- امیر امیدی، سعید مرادی ،" ارایه روشی برای مدلسازی و ارزیابی عددی سیستم های اتکاپذیر(مطالعه موردی : سیستم انتخابات)"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، 1390

3- دکتر احمد اکبری ، سعید مرادی، " طراحی و پیاده سازی سیستم بازشناسی گفتار فارسی برای بهبود نویز تلفنی"،  مرکز تحقیقات مخابرات تهران، 1382

4- دکتر احمد اکبری ، سعید مرادی، " بررسی پیشرفتهای اخیر در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستمهای برقراری ارتباط اینترنتی به کمک تلویزیون"، مرکز تحقیقات و فن آوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹