سوابق اجرایی

تعداد بازدید:۱۹۴
  1. عضو کمیته داوران همایش ملی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران در سال 1385
  2. رئیس کمیته داوران همایش ملی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو در سال 1390
  3.  مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو از سال 1388 لغایت 1395
  4. عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو از سال 1388 لغایت 1397
  5. عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو از سال 1390 لغایت 1392
  6. عضو شورای موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو از سال 1392 لغایت 1397
  7. معاون علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو در سال 1397
  8.  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو از اردیبهشت سال 97 ادامه دارد.
  9. رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو از اردیبهشت سال 97 ادامه دارد.
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹